Ranking details: First 15 students

Pos Fullname Points
1 Man Mohan 93
2 shashin shekhar 90
3 SOMBIR 85
4 Abhishek Kumar 80
5 DEEPAK 78.3
6 BALENDU 78
7 ARUN KUMAR 77
8 Pratap Sing 70
9 milan 69
10 Ajith 67
11 DHARM PAL 64
11 KAMAL 64
11 lakhan singh 64
12 (SURAYA 55
13 Gaurav 8